Långshyttans klockstapel
Kyrkallén, Långshyttan. Invigdes 1928 på björkbacken ovanför begravningsplatsen med en betagande utsikt över sjön Lången samt de blånande bergen. Två klockor i gjutstål hörs vida omkring.

 

Långshyttans kyrka
Av ålder har långshytteborna haft Husby kyrka som sin kyrka. Dit har läsbarnen gått den 9 km långa vägen över Kyrkberget för att "gå och läsa" och för att "stå på gången" och dit har man färdats den sista resan. Bruksdriftens tillväxt på Långshyttan med åtföljande ökning av folkmängden medförde ett växande behov av ordnade kyrkliga förhållanden. En upptakt till frågornas lösning kom under de svåra arbetslöshetsåren omkring 1920-talets början, då nödhjälpsarbeten måste igångsättas. En begravningsplats vid Långshyttan blev ett sådant arbete. Ett markområde vid Tyllingberget ställdes till förfogande av Klosters Aktiebolag, marken genomgrävdes, en kallmur lades runt om, och murade stolpar med grindar uppfördes vid ingångar från väster och norr.

Vid visitation 1922 omtalas, att gudstjänst hölls i Långshyttans folkskola "som regel varje predikodag kl. 11". Den 1 maj 1927 tillträdde Långshyttans förste komminister Arvid Bäfverfäldt sitt ämbete, och från hösten 1929 hölls gudstjänsterna regelbundet i Långshyttans goodtemplarlokal.

Förverkligandet av ett kyrkobygge kunde icke ske under krisåren, men den 17 mars 1925 beslöt kyrkostämman, att en klockstapel och ett gravkapell till att börja med skulle uppföras vid begravningsplatsen för en beräknad kostnad av 17.500:- kronor. Ritningar upprättades av byggnadsrådet Ragnar Hjorth, och arbetena igångsattes. I september 1928 kunde såväl klockstapel som gravkapell invigas för sitt ändamål.

Långshyttebornas önskan om en egen kyrka hölls levande av en mycket aktiv syförening. Den startade 1929, då en anonym givare skänkte 1.000 kr som grundplåt, och med tiden samlades en betydande byggnadsfond.

Ar 1950 blev plötsligt kyrkobyggnadsfrågan aktuell genom att Fagersta Bruk, Klosterverken, erbjöd den centralt belägna Holmens tjänstemannabostad jämte tomt för ändamålet. Donationen mottogs, och arkitekten Martin Westerberg gavs uppdraget att upprätta ritning till ombyggnaden. Den kyrkliga arbetskretsens byggnadsfond uppgick vid det laget till nära 100.000:- kronor. Av större bidrag kan därjämte nämnas: 10.000:- kr från Husby Sparbank år 1937 och från Fagersta Bruk, Klosterverken, 10.000 kr år 1937 och 20.000 kr år 1944. Slutligen anslog kyrkofullmäktige 10.000:- år 1952.

Den 21 december 1952 var kyrkan färdig och invigdes högtidligen av biskop John Cullberg. Vid invigningen - då en provisorisk orgel användes meddelade disponenten Hjalmar Åselius, att Fagersta Bruk beslutat överlämna 20.000:-kronor som bidrag till en orgel. Den levererades av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammalstad och togs i bruk den 25 sept. 1955. Den är byggd efter klassiskt mönster med ryggpositiv i läktarbröstet, huvudverk som fasad, pedalverk med träpipor på flyglarna, 13 stämmor med tillhopa 850 pipor av koppar, orgeltenn och trä, mekanisk traktur och registratur samt två manualer.

Altartavlan målades av konstnären Einar Rosén och invigdes en septembersöndag 1954.
Den säges tolka situationen enligt Lukas 9:22.23.


Kyrkan, som är elektriskt uppvärmd, är utvändigt 20 meter lång, 11 m bred och 5 m hög till takfoten, har fem fönster på vardera långsidan och är vitrappad. Ett takkors av rostfritt stål uppsattes 1960 på norra gaveln. Det ritades av Erik Sand, materialet skänktes av Klosterverken och arbetet av Petterssons Plåtslageri, Långshyttan.


Vid ingångdörren på norra gaveln ligger sakristia till höger och kapprum med trappa till läktaren till vänster. Läktaren är 4 meter djup och har plats för orgel och kör och bänkar för åhörare. Kyrkan rymmer ca 200 personer. Belysningen besörjes av åtta ljuskronor av mässing ritade av prof. Sven Hesselgren. Koret har ett djup av 4,6 meter och har predikstolen till vänster och en snidad dopfunt jämte en 1 1/2 meter hög golvljusstake -dopstake - i konstsmide till höger. Kostnaderna för kyrksilvret - nattvardssilver och ljusstakar -komponerade och smidda av silversmeden Lars-Rune Olhans 1952 samt brudkrona utförd av silversmeden Ture Jerkeman 1956 täcktes främst genom gåvor och kollekter.

På väggen till höger i koret invid funten är uppsatt en ikon från Paris, av okänd mästare, given till kyrkans invigning av Långshyttans grekisk ortodox kristna. Texten är gammalryska och betyder: "Ett nytt bud giver jag Eder, att I skolen älska varandra". (Joh. 13:34). I sakristian hänger ett lidandets-krucifix, snidat i Lugano av Bildhauer Comploj och givet 1954 av kyrkobyggnadsfonden till minne av dess stiftare och mångårige sekreterare ingeniör Gustaf Sjögren.

Klockstapeln och gravkoret ritades som nämnts av byggnadsrådet Ragnar Hjorth. Stapeln uppfördes ca 80 m nordväst om kyrkogården på Tyllingberget, en höjd ca 7 m över kyrkogårdens plan. Stapeln har två klockor av gjutstål inbyggda i stapeln ca 10 m över marken. Däröver är en mindre uppbyggnad med 4 öppningar och ett spetsigt tak med förgylld kula och överst en tupp som vindflöjel. Gravkapellet är en vitrappad tegelbyggnad, 10,4 x 5,8 meter. Sedan 1953 sker klockringningen med el-motor, manövrerad antingen från kyrkan eller från kyrkogården. Stapelns luckor öppnas automatiskt under ringningen.

 

Den stora klockan har måtten: Höjd 115 cm,
diam. 110 cm och kläppen längd 110 cm.
Inskriften på den ena sidan lyder:
I Gustav V tjugonde regeringsår
Då Svante Herman Kvarnzelius var länets hövding
Friherre Ph. Ehrenkrona Domare
Erland Bergh Disponent för Klosterverken
Örjas J. G. Gustafsson ordf. i Sparbanken
Joh. Norgren och Aug. Ekstrand kommunalordf.

Blev denna klocka given av Husby Sockens Sparbank 1927


På andra sidan:
Sigillum + Montane + Husbyense
Min siäl Prisar storliga Herren oc min anda Frö.

Runt brädden i två rader:
Hör Gud ännu sin nåd dig bjuder
Se templets portar öppna sig
Kanske härnäst när klockan ljuder
upplåtes gravens port för dig.
Du går ej mer i Herrans hus.
Ditt rum bereds i jordens grus.
Sv ps. 323 V:1

Den lilla klockan har måtten: H = 95,
diam. = 90, kläpp = 100.
Text på ena sidan:
I konung Gustavs V tjugonde regeringsår
då Einar Billing var stiftets biskop
A. G. Ericsson kontraktsprost
And. Carlsson kyrkoherde
J. E. Franzen och Arvid Bäfverfäldt komministrar

Blev denna klocka given av Husby Sockens SparbankMCMXXVII
På andra sidan:
Gjuten av M. 0. Ohlsson
i Ystad.
Runt brädden i två rader:
Kom frälsta hjord och hör det ord
Som kan ditt hjärta nära
Församlens folk der fridens tolk
förkunnar Jesu lära
Sv. Ps. 327,V: 1.

 

Komministrar i Långshyttan:
Arvid Bäfverfeldt.....1927 - 1929
Sölve Svensson......1930 - 1951
Sven Jönsson.........1951 - 1959
Pehr Wallby............1959 - 1966
Bernt Bergström.....1967 -

Den byggnad som enligt
ovan ändrades till kyrka, var ursprungligen inspektorsbostad vid Edske bruk.
Bruksdriften där nedlades, varefter byggnaden 1878 flyttades till Långshyttan, där den blev tjänstemannabostad.


Källa: Husby sockenbokskommitté oktober 1973.
Miles Söderberg.

logga