MILES SÖDERBERG -SOCKENBOKENS TILLSKYNDARE

 
 
   
Carl Miles Söderberg
   
   
1898 - 1973
   


Miles Söderberg, Långshyttan, 1898-1973, var den drivande kraften till Husby sockenbeskrivnings tillkomst och förslagsställare till dess utgivning i form av löpande delar/häften. Detta sedan en motion i ärendet av Allan Hellström bifallits av Husby kommunalfullmäktige den 28 okt. 1965.
Söderberg blev självskriven ledamot av sockenbokskommittén och var ensam författare till hela första utgåvan samt stora delar av följande häften. Strax före sin bortgång på nyårsafton 1973 hade han haft glädjen se det första resultatet av sin andliga skaparkraft med sockenboken förverkligat och var långt kommen i förberedelsearbetet för andra delen.


Miles Söderberg var en sann lokalpatriot med ett levande intresse för att ägna tid och kraft åt att forska i och samla material kring Husby sockens särpräglade historia. Särskilt fascinerades han av de gamla hyttorna och hamrarna i de många järnbruken, den för landet unika kruttillverkningen samt människorna där -framförallt kanske de stora män såsom uppfinnare, krigsöverstar och brukspatroner, som verkat inom socknen i gången tid. Därtill ägde Söderberg en litterär förmåga att med det skrivna ordet återge intryck och resultat av sin forskarmöda och intervjuer med minnesgoda husbybor under sina strövtåg i socknen.


Som hävdatecknare lät Miles Söderberg även sitt brukshistoriska vetande komma senare tiders släkten till kännedom genom bl.a. julskriften HusbyRocken, vars huvudredaktör han var och som utkom i 24 nummer sedan starten 1948. Vidare märks jubileumsskrifter med hans signum, utgivna till Polhems-jubiléet 1950, Husby sparbanks 125-årsjubileum, Långshytte Handels AB:s 100-års minne samt skriften Några blad ur Husby sockens historia.


Söderberg samlade också på böcker, tidningsurklipp och annan dokumentation kring Husby socken förr och nu. Dessa värdefulla samlingar finns numera förvarade i det kommunala arkivet i Långshyttan.


Ett annat skötebarn som Miles Söderberg med hängivet intresse ägnade sig åt under senare tid var bruksmuséet Modellkammaren, vars tillskyndare han var i början av 1960-talet och föreståndare fram till sin död. Dagarna före julen 1973 hann Söderberg också lägga sista handen vid en modernisering och upprustning av muséets avdelning för Fagerstas och Klosterverkens produkter av idag. Den stora mulltimmerhyttan från 1700-talet vid Långshytteån medverkade Söderberg aktivt till att få konserverad som industriminnesmärke.
Som en erkänsla för sina hembygdsvårdande insatser fick Miles Söderberg vid Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds årsstämma i Husby 1968 mottaga förbundets förtjänstplakett i guld, överlämnad av landshövding Gösta Elfving.


Miles Söderberg var född i Garpenberg och uppväxt i Långshyttan. Efter ingenjörsexamen vid Falu bergsskola anställdes han 1918 som gruvmätare vid Rällingsbergs gruvor i Långshyttan och 1924 som bokförare vid Klosters AB:s huvudkontor. Sin längsta och mest betydelsefulla gärning för Klosterverken kom Söderberg att nedlägga som chef för kallvalsverkets rit- och konstruktionskontor, en post som han beklädde i 36 år fram till pensionsåldern 1963.


Samhället tog Miles Söderbergs tid och krafter i anspråk bl.a. som mångårig ledamot och ordf. i Husby kommuns byggnadsnämnd, konsult åt Långshyttans avloppsförening och senare kommunens vattenverk samt som ledamot av gatunamnskommittén. Till Christophergillet i Långshyttan var Söderberg en av initiativtagarna 1944 och blev dess gillesmästare under olika perioder.


Paul Isacsson.
Källa: Husby Socken i Dalarna Femte häftet sept 1979/Miles Söderberg.

logga